LIDER IX – NCBR ogłosiło nowy konkurs

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków do konkursu LIDER IX dla młodych naukowców.

Od 15 stycznia 2018 r. do 15 marca 2018 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu LIDER IX. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Celem konkursu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 60 mln PLN.

Program adresowany jest do osób, które:

  • w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych kończą nie więcej niż 35 lat;
  • posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera bądź lekarza medycyny (tj. ukończone studia II stopnia), lub posiadają stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków;
  • są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia;
  • dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER;
  • pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego;
  • posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce.

Więcej informacji na stronie NCBR: http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-ix-edycja/