Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

16.03.2018

TECHMATSTRATEG – II konkurs dotyczący nowoczesnych technologii materiałowych

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju poinformowało o ogłoszeniu drugi konkurs w ramach Programu TECHMATSTARTEG, którego celem jest transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie.

Zakres tematyczny obejmuje pięć strategicznych obszarów problemowych: Technologie materiałów konstrukcyjnych. Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych. Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach. Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich. Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii. Wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Konkursu. W konkursie mogą wziąć udział konsorcja naukowe , będące grupą minimum trzech i maximum siedmiu jednostek organizacyjnych, w skład której wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniająca wiedzę oraz co...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
15.03.2018

Seminarium dla pracowników ZUT pn. "Informacje patentowe kluczem do sukcesu w działalności badawczo-rozwojowej"

Zapraszamy pracowników ZUT na seminarium poświęcone wykorzystaniu danych patentowych w prowadzeniu prac badawczych, które odbędzie się 27 marca 2018 r w godz. 10:00 - 13:00 w siedzibie RCIiTT.

Informacje patentowe są cennym zbiorem danych o osobach i podmiotach specjalizujących się w danej dziedzinie oraz o ich osiągnięciach. Dzięki nim można zarówno poznać konkurencję jak i znaleźć potencjalnych partnerów do współpracy. Dane te pozwalają również sprawdzić czy nasz pomysł jest nowy i warto go rozwijać, czy też ktoś już wcześniej opatentował podobne rozwiązania. Uczestnicy seminarium dowiedzą się jak mądrze korzystać z informacji patentowych by usprawnić swoją pracę, efektywnie dysponować zasobami i tworzyć innowacyjne produkty. Prócz ogólnej wiedz o ochronie własności intelektualnej poznają także platformę IamIP, do której ZUT posiada dostęp. IamIP jest to ogólnoświatowa baza zdygitalizowanych patentów , która...» Czytaj dalej
Szkolenia
14.03.2018

Przedsięwzięcie ECSEL – informacja o naborze

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju informuje o naborze wniosków do międzynarodowego konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL. Środki finansowe zostaną przyznane na prowadzenie badań naukowych z zakresu micro/nanoelectronics, smart integrated systems and embedded/cyber-physical systems.

W ramach przedsięwzięcia ECSEL wyróżniamy 2 rodzaje projektów : 1. H2020-ECSEL-2018-1-IA-two-stage IA – Innovation Action – projekty innowacyjne (demonstracyjne) Projekty wdrożeniowe w znacznej części bazujące na badaniach już przeprowadzonych. Ich rezultaty powinny być wprowadzone na rynek. Realizowane są przez konsorcja, w których udział przedsiębiorstw jest obowiązkowy (bardzo często MŚP), np. ze względu na to, że to one mają być odbiorcami wyników projektu. Mogą obejmować przygotowanie i testowanie prototypów, działania demonstracyjne, pilotażowe, walidację produktów na dużą skalę. Dofinansowanie: 100% dla jednostek badawczych i innych non-profit; 70% pozostali uczestnicy. 2. H2020-ECSEL-2018-2-RIA-two-stage RIA – Research and Innovation Action – projekty badawczo-innowacyjne To przedsięwzięcia...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
12.03.2018

Seminarium "Patent na sukces"

Urząd Patentowy RP oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w seminariach regionalnych pt. „Patent na sukces”, dotyczących szeroko rozumianej problematyki własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów własności przemysłowej oraz możliwości ich ochrony. Seminarium w Szczecinie odbędzie się dnia 23 marca 2018 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT.

Seminaria mają za zadanie przybliżyć temat ochrony własności intelektualnej , w szczególności możliwości ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych na konkurencyjnych rynkach. Eksperci w przystępny sposób przedstawią między innymi zagadnienia dotyczące zarządzania dobrami niematerialnymi w uczelni i przedsiębiorstwach oraz możliwości uzyskania wspólnych praw do rozwiązań powstających w ramach współpracy uczelni z przedsiębiorstwami. Seminaria adresowane są w szczególności do przedstawicieli świata nauki, przedsiębiorców, przedstawicieli otoczenia biznesu oraz pełnomocników przed Urzędem Patentowym. Ogromnym atutem tych wydarzeń będzie wspólne uczestnictwo różnorodnych środowisk zawodowych, a zwłaszcza przedstawicieli uczelni oraz przedsiębiorców, bez udziału których efektywna komercjalizacja własności intelektualnej nie jest możliwa. Uczestnicy...» Czytaj dalej
Szkolenia
12.03.2018

Oferty pracy dla młodych naukowców w ramach projektu multimedialnego realizowanego na Cyprze

Nowo powstałe centrum badawcze na Cyprze (The Research Centre on Interactive Media, Smart System and Emerging Technologies (RISE)) zlokalizowane w Nikozji prowadzi nabór młodych naukowców w ramach projektu Horyzont 2020 H2020-WIDESPREAD-01-2016-2017 (faza 2 Teaming).

RISE jest wspólnym przedsięwzięciem gminy Nicosia (koordynator), Instytutem Informatyki Maxa Plancka (Niemcy), University College London (Wielka Brytania), oraz Cyprus University of Technology i Open University of Cyprus. W ramach projektu planowane jest zatrudnienie 20 młodych naukowców spełniających poniższe kryteria: tytuł licencjata i / lub studia podyplomowe z akredytowanej instytucji (np. media interaktywne, informatyka, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, inżynieria komputerowa, elektrotechnika, psychologia, socjologia cyfrowa, projektowanie, fizyka, matematyka), doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, doświadczenia w pracach badawczych oraz dorobek naukowy mile widziany, doświadczenie w przemyśle mile widziane, doświadczenia z pisaniem wniosków i dotacji mile widziane. Szczegółowych informacji w RCIiTT...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
06.03.2018

Konkurs z zakresu edukacji ekologicznej ze środków WFOŚiGW

Nabór wniosków w woj. zachodniopomorskim ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma charakter ciągły i potrwa do 31 lipca 2018r. lub do czasu rozdysponowania puli środków przeznaczonych w planie finansowym.

Celem naboru jest wyłonienie najlepszych i najciekawszych projektów z zakresu edukacji ekologicznej realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym m.in: programy edukacyjne, kampanie edukacyjno-informacyjne, publikacje, wydawnictwa o tematyce ekologicznej, bezpłatną prenumeratę czasopism o tematyce ekologicznej do placówek oświatowych i ośrodków edukacji ekologicznej, audycje o tematyce zrównoważonego rozwoju i ekologii, kursy, szkolenia, warsztaty, prelekcje, seminaria, konferencje i sympozja, kongresy, studia podyplomowe, konkursy propagujące wiedzę ekologiczną o zasięgu ponadlokalnym, budowę, modernizację i doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej, izb edukacyjnych i szkół w sprzęt i materiały do edukacji ekologicznej, multimedia o tematyce ekologicznej. Szczegółowe informacje na temat przyjmowania, weryfikacji formalnej i oceny merytorycznej wniosków...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
05.03.2018

Oferty współpracy w programie HORYZONT 2020

Aktualne oferty w programie H2020 w marcu 2018r.

W załączniku znajdują się propozycje współpracy w ramach międzynarodowych projektów. Prosimy o zwrócenie uwagi na terminy zgłaszania zainteresowania poszczególnymi profilami. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt w RCIiTT z p. Katarzyną Bartkowiak: kbartkowiak@zut.edu.pl lub 91 449 43 91.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
05.03.2018

Nowe oferty współpracy z branży IT

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi ofertami opublikowanymi w bazie Enterprise Europe Network

UK-based technology company seeking a hardware security module manufacturer Skrót: A London- based company is developing an innovative technology to secure the cyber space using quantum based encryption keys. It has a range of applications including military defence, industrial internet of things and better connected transportation system for smart cities. The company has both software and hardware development capabilities, and they are seeking to sign a manufacturing agreement with a manufacturing partner capable of producing hardware security modules. Całe zapytanie: BRUK20180213002 A Greek company is looking for a company from abroad to supply or co-develop an electronic sensor for waste...» Czytaj dalej
Transfer Technologii
02.03.2018

Konkurs ERA-NET WaterWorks2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podało informację o uruchomieniu naboru wniosków do międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET Co-Fund WaterWorks2017: Closing the Water Cycle Gap - Sustainable Management of Water Resources. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia dotyczące zrównoważonej gospodarki wodnej.

O przyznanie środków finansowych mogą ubiegać się konsorcja międzynarodowe składające się z co najmniej 3 z co najmniej 3 różnych krajów, uczestniczących w programie. Konsorcjum projektowe z udziałem Polski musi obejmować co najmniej jedno przedsiębiorstwo , które kwalifikuje się do finansowania. Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć co najmniej jednego z poniższych tematów: Enabling Sustainable Management of Water Resources; Strengthening Socio-economic Approaches to Water Management; Supporting Tools for Sustainable Integrative Management of water Resources. Procedura aplikacyjna jest dwuetapowa, nabór wniosków wstępnych trwa do 24 kwietnia 2018 r. , a wniosków pełnych do 18 września 2018 r. Polscy wnioskodawcy po otrzymaniu zgody...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
01.03.2018

Konkurs LIDER IX - termin nadsyłania wniosków do 15 marca br

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków do konkursu LIDER IX dla młodych naukowców.

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu LIDER IX. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia . Celem konkursu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 60 mln PLN. Program adresowany jest do osób, które: w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych kończą nie więcej niż 35 lat; posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera bądź lekarza medycyny (tj. ukończone studia...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
28.02.2018

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku 2017

Celem Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku jest promocja i wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do aktywności gospodarczej na lokalnych rynkach oraz zakładania własnych firm. W konkursie nagradzani są przedsiębiorcy, których sukces stanowi przykład efektywnego biznesu oraz innowacyjnego myślenia gospodarczego.

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku organizowany jest od 2005 roku . Dotychczas, w kilkunastu edycjach Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku udział wzięło ponad 2500 przedsiębiorców . W gronie blisko 120 nagrodzonych znalazły się podmioty o różnym charakterze działalności. Kapituła Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku, składająca się z autorytetów w dziedzinach związanych z prowadzeniem biznesu ocenia m.in.: • pomysł na firmę i jego ewolucję, umiejętność przezwyciężania trudności przy tworzeniu i rozwoju firmy, • nowatorstwo w stosunku do podobnych przedsięwzięć, • strategię oraz sposób prowadzenia działalności sprzyjający rozwojowi firmy, • wpływ prowadzonego biznesu na rodzinę oraz lokalną społeczność, • markę – główny produkt lub usługę, a także sposoby...» Czytaj dalej
Inkubator
26.02.2018

MINIATURA 2 – informacja o planowanym konkursie

Narodowe Centrum Nauki podało pierwsze szczegóły planowanego naboru w ramach konkursu Miniatura 2., który ruszy w kwietniu 2018 r. i będzie prowadzony w trybie ciągłym. Budżet konkursu wyniesie 20 mln zł.

Wniosek będzie mógł zakładać realizację jednego spośród następujących działań: badania wstępne, badania pilotażowe, kwerenda, staż naukowy, wyjazd konferencyjny, wyjazd badawczy, wyjazd konsultacyjny. Zgłaszane projekty będą mogły być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki : uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub finansowanych w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych; nie są laureatami konkursów Narodowego Centrum Nauki na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora; są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę. Osobą realizującą...» Czytaj dalej
Programy Badawcze