"STUDIA DUALNE" w programie POWER

Zapraszamy pracowników ZUT na spotkanie poświęcone możliwościom realizacji STUDIÓW DUALNYCH w ramach programu POWER, które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2018 r.

Uczestnicy spotkania otrzymają możliwość poznania zasad ubiegania się o środki w konkursie na STUDIA DUALNE organizowanym w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Dotyczy on opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych pracodawców i przyszłych pracowników, poprzez realizację kształcenia przemiennego, równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy.

Najważniejsze informacje związane z przygotowaniem wniosku:

  • Kierunek lub kierunki o profilu praktycznym, na którym/ych będą realizowane działania w ramach projektu, nie mogą posiadać na dzień złożenia wniosku negatywnej lub warunkowej oceny jakości kształcenia PKA.
  • Projekt może przewidywać wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację studiów dualnych, czyli kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy, uwzględniających realizację wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia określonego kierunku studiów o profilu praktycznym.
  • Programy kształcenia realizowane w projekcie muszą być stworzone w oparciu o ramy prowadzenia studiów dualnych na kierunkach o profilu praktycznym stanowiące załącznik do regulaminu konkursu.
  • W projekcie wymagana jest współpraca z podmiotem zewnętrznym, tzn. na dzień złożenia wniosku należy wykazać co najmniej 12 miesięczną współpracę (w okresie ostatnich 36 m-cy) z pracodawcami w zakresie praktycznych elementów kształcenia.         
  • Maksymalna wartość projektu wynosi 6 000 000 PLN.
  • Projekt może trwać nie krócej niż 24 miesiące i nie dłużej niż 48 miesięcy.
  • Wymagany wkład własny: 3% wartości projektu.

Szczegółowe warunki konkursu.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 18 stycznia 2018 r. do dnia 2 marca 2018 r.

Rejestracja na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 24 stycznia 2018r. w siedzibie RCIiTT.

Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są do 19 stycznia 2018 r. 

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: e-mail: Marzena.Pietrzyk@zut.edu.pl, 91 449 48 85