Przedsięwzięcie ECSEL – informacja o naborze

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju informuje o naborze wniosków do międzynarodowego konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL. Środki finansowe zostaną przyznane na prowadzenie badań naukowych z zakresu micro/nanoelectronics, smart integrated systems and embedded/cyber-physical systems.

W ramach przedsięwzięcia ECSEL wyróżniamy 2 rodzaje projektów:

1. H2020-ECSEL-2018-1-IA-two-stage

IAInnovation Action – projekty innowacyjne (demonstracyjne)

Projekty wdrożeniowe w znacznej części bazujące na badaniach już przeprowadzonych. Ich rezultaty powinny być wprowadzone na rynek. Realizowane są przez konsorcja, w których udział przedsiębiorstw jest obowiązkowy (bardzo często MŚP), np. ze względu na to, że to one mają być odbiorcami wyników projektu. Mogą obejmować przygotowanie i testowanie prototypów, działania demonstracyjne, pilotażowe, walidację produktów na dużą skalę.

Dofinansowanie: 100% dla jednostek badawczych i innych non-profit; 70% pozostali uczestnicy.

2. H2020-ECSEL-2018-2-RIA-two-stage

RIAResearch and Innovation Action – projekty badawczo-innowacyjne

To przedsięwzięcia skupione na badaniach. Realizują je konsorcja naukowe przeważnie przy znaczącym udziale przedsiębiorstw. Ich celem jest opracowanie nowych, ulepszonych rozwiązań z myślą o późniejszym wykorzystaniu ich w praktyce. Mogą obejmować badania podstawowe, stosowanie, rozwój technologiczny, testowanie i walidacje prototypów na małą skalę.

Dofinansowanie: 100%

Minimalna liczba uczestników projektu: 3 partnerów z 3 różnych państw UE lub stowarzyszonych z Horyzontem 2020

Po stronie polskiej udział w projekcie mogą wziąć organizacje badawcze oraz mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez Participant Portal i jest dwuetapowy. Aplikacje do pierwszego etapu można składać do 26 kwietnia 2018 r., natomiast nabór wniosków pełnych zakończy się 20 września 2018 r.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 500 000 EUR.

Więcej informacji na stronie NCBR oraz programu.