Konkurs w ramach RPO WZ 1.1.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 2 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej.
Numer konkursu: RPZP.01.01.00-IZ.00-32-004/18

W ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Konkurs dedykowany jest następującym specjalizacjom:

  • wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
  • zaawansowane wyroby metalowe,produkty drzewno-meblarskie,
  • opakowania przyjazne środowisku,
  • produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
  • nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
  • multimodalny transport i logistyka,
  • produkty oparte na technologiach informacyjnych.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 5 000 000 zł

Szczegółowe warunki konkursu.

Nabór wniosków trwa do 02.03.2018 r.

Do dnia 10.02.2018 r. należy złożyć z CZP wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy projektu.

Osoba kontaktowa: Joanna Wójtowicz, Joanna.Wojtowicz@zut.edu.pl, 91 449 41 18