Konkurs Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovatio

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków do konkursu Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation, którego celem jest realizacja wspólnych innowacyjnych projektów badawczych, wspieranie istniejących partnerstw i tworzenie nowych oraz wymiana wiedzy przez naukowców z Azji Południowo-Wschodniej (SEA) i Europy.

Konsorcjum międzynarodowe powinno być złożone z min. 3 podmiotów: 2 partnerów z Azji Południowo-Wschodniej i 1 europejskiego partnera lub 2 różnych europejskich partnerów i 1 partnera z Azji Południowo-Wschodniej. Ze strony polskiej uczestnikami mogą być jednostki naukowe oraz MŚP samodzielnie lub zrzeszone w konsorcjum utworzone przez MŚP oraz jednostki naukowe.

Obszary tematyczne: 

  • Bioeconomy
  • Infectious Diseases

Przedmiot finansowania: 

  • Badania podstawowe,
  • Badania przemysłowe,
  • Prace rozwojowe.

Nabór wniosków do konkursu jest jednoetapowy i kończy się 18 września 2018 r. Polscy wnioskodawcy po otrzymaniu rekomendacji na dofinansowanie, dodatkowo muszą złożyć wniosek do NCBR, który przeznaczył na to działanie budżet w wysokości 300 000 EUR. Dofinansowanie udziału partnera polskiego nie powinno przekroczyć 100 000 EUR na projekt.

Szczegółowe zasady oraz lista krajów mogących przystąpić do konkursu znajdują się na stronie NCBR