Konkurs na Zintegrowane Programy Uczelni

ŚCIEŻKA I i ŚCIEŻKA II w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Najważniejsze informacje związane z przygotowaniem wniosku:
1. Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek w konkursie w ramach wybranej ścieżki.
2. Projekt musi obejmować swoim zakresem merytorycznym co najmniej 3 ze wskazanych poniżej modułów:
    - Moduł programów kształcenia
    - Moduł podnoszenia kompetencji
    - Moduł programów stażowych
    - Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy
    - Moduł studiów doktoranckich
    - Moduł zarzadzania w instytucjach szkolnictwa wyższego
3. W przypadku wyboru ŚCIEŻKI II, wnioskodawca musi zrealizować w ramach projektu, w wymiarze nieprzekraczającym 10% wartości budżetu projektu, działania restrukturyzacyjne prowadzące do wdrożenia trwałych zmian organizacyjnych, strukturalnych i procesowych w obszarze zarządzania uczelnią.
4. Maksymalna wartość projektu: 12 000 000 PLN.
5. Okres realizacji projektu: nie krócej niż 18 miesięcy i nie dłużej niż 48 miesięcy.
6. Wkład własny: obligatoryjny, w wysokości 3% wartości projektu.
7. Nabór: wnioski będą przyjmowane od 11 czerwca do 5 października br. za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.  

Szczegółowe warunki konkursu dla Ścieżki I.
Szczegółowe warunki konkursu dla Ścieżki II.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z p. Marzeną Pietrzyk: mpietrzyk@zut.edu.pl, tel. 91 449 48 85.