ERA-NET Bioenergy - konkurs z zakresu bioenergii

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że trwa nabór wniosków do 12 edycji międzynarodowego programu pn.: ERA-NET Bioenergy. Tematem jest biomasa jako ważny filar w systemach energetycznych i gospodarce obiegowej. Do konkursu mogą przystąpić konsorcja naukowe składające się zarówno z jednostek naukowych jak i przedsiębiorstw.

Biomasa jako ważny filar w systemach energetycznych i gospodarce kołowej ma wspierać innowacyjne, wspólne projekty badań, rozwoju i innowacji, w skali ogólnoeuropejskiej, które przyczyniają się do bezpiecznego, przyjaznego dla środowiska, niezawodnego i ekonomicznego zaopatrzenia w energię. Finansowanie będzie udzielane na projekty badawczo-rozwojowe koncentrujące się na jednym z poniższych tematów:

  1. Optimising integration of bioenergy in regional or transregional energy-infrastructure-systems (heat, electricity, mobility) with increasing amounts of variable (renewable) energy production in order to improve system stability, flexibility and energy efficiency.
  2. Identification and development of novel technologies and systems for bioenergy exploita-tion and use with the aim to further improve efficiency, total emissions and GHG)-balances in electricity, heat and transport fuel applications

Finansowanie przeznaczone jest tylko na realizację innowacyjnych, istotnych przemysłowo projektów badawczo-rozwojowych. Oznacza to, że bezwzględnym warunkiem, jaki musi być spełniony jest wyjście poza aktualny stan techniki. Projekty mogą składać konsorcja złożone z co najmniej 2 niezależnych partnerów z 2 różnych krajów uczestniczących w programie ERA-NET Bioenergy.

Ponieważ projekty mają być zorientowane na rynek, zdecydowanie zaleca się, aby jeden lub więcej partnerów przemysłowych uczestniczyło w konsorcjum. Jeśli udział przemysłu nie jest możliwy z powodu zakresu / nakładów przewidywanych prac, należy uzasadnić powody tej decyzji we wniosku. Oczekuje się, że rezultaty projektu zapewnią korzyści wszystkim krajom partnerskim.

Nabór wniosków trwa do 16.01.2018 r. Po zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu należy złożyć wspólny pełny wniosek w języku angielskim do 5 czerwca 2018 r.

Polscy wnioskodawcy po otrzymaniu rekomendacji na finansowanie badań, dodatkowo muszą złożyć wniosek do NCBR, który przeznaczył na to działanie budżet w wysokości 500 000 euro.

Szczegółowe zasady oraz lista krajów mogących przystąpić do programu znajduje się na stronie NCBR oraz konkursu.

Image removed.