Dolnośląska strefa technologii biomedycznych - Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Dolnośląskim w ramach programu POIR

NCBiR ogłosiło konkurs dla Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie projektów wpisujących się w zakres tematyczny Wspólnego Przedsięwzięcia.

Wnioski w konkursie mogą składać wyłącznie konsorcja obejmujące co najmniej jedną jednostkę naukową oraz jedno przedsiębiorstwo. Liderem konsorcjum może być przedsiębiorstwo lub jednostka naukowa, a w jego skład może wejść maksymalnie 5 podmiotów. W konsorcjum musi wziąć udział co najmniej jedno przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na obszarze Województwa Dolnośląskiego. W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe lub prace rozwojowe.
Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS) oraz dotyczyć tematów wymienionych w zakresie tematycznym konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektów należ składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP w terminie do 7 czerwca 2019 (do godz. 16:00).

Opiekunem konkursu w Centrum Zarządzania Projektami RCIiTT jest Agnieszka Kasprowiak, e-mail: agnieszka.kasprowiak@zut.edu.pl, tel. 91 449 40 91.

Komentarze