BRIK - Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej

30 października br. zostanie uruchomiony nabór wniosków w ramach Konkursu 1/4.1.1/2017 Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki Wspólne Przedsięwzięcie BRIK. Jest to program wsparcia badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej realizowany wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Program jest dedykowany jednostkom naukowym, uczelniom oraz firmom z branży kolejowej.

Głównym celem Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności transportu kolejowego do roku 2026. Efektem programu ma być stworzenie nowoczesnych systemów informatycznych poprawiających bezpieczeństwo, opracowanie rozwiązań ograniczających wpływ kolei na środowisko, sprawniejsze utrzymanie i modernizacja infrastruktury oraz podniesienie komfortu podróżnych.

Zakresy tematyczne, na których skupiać się będą działania Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK zostały zdefiniowane przez PKP PLK S.A., są to:

  1. Digitalizacja i przetwarzanie parametrów ruchu kolejowego;
  2. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu kolejowego na środowisko;
  3. Zwiększenie dostępności i trwałości obiektów związanych z obsługą podróżnych;
  4. Zwiększenie odporności infrastruktury kolejowej na czynniki klimatyczne i ingerencję osób trzecich;
  5. Usprawnienie procesu utrzymania i modernizacji infrastruktury kolejowej.

W ramach w/w pięciu obszarów do realizacji w sumie przewidziano 24 projekty badawczo-rozwojowe (b+r).

Wnioski mogą składać konsorcja, w skład których wchodzą:

  • co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo

lub

  • co najmniej dwie jednostki naukowe. 

Zgodnie z regulaminem konkursu, minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 1 mln zł. Wkład finansowy ze strony NCBR oraz PKP PLK S.A. wynosi po 25 mln zł, w związku z czym całkowity budżet Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK to 50 mln zł.

Nabór wniosków rozpocznie się już 30 października 2017 r. i potrwa do 29 grudnia 2017 r. 

Szczegółowe zasady aplikowania oraz zakres merytoryczny konkursu znajduje się na stronie NCBR.

Image removed.