Regulamin rekrutacji uczestników wydarzeń organizowanych przez RCIiTT

 1. Poprzez pojęcie "wydarzenie" rozumie się szkolenie, seminarium, dyżur ekspercki, warsztaty, konferencję, śniadanie biznesowe, spotkanie informacyjne lub giełdę kooperacyjną.
 2. Rekrutacja uczestników odbywa się poprzez stronę internetową www.innowacje.zut.edu.pl lub pod innym wskazanym adresem.
 3. W przypadku rekrutacji uczestników przez stronę internetową www.innowacje.zut.edu.pl RCIiTT dopuszcza możliwość udziału w rekrutacji poprzez przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres mailowy innowacje@zut.edu.pl jedynie w przypadku awarii ww. strony internetowej.
 4. Każda osoba zainteresowana uczestnictwem w wydarzeniu zobowiązana jest zgłosić się indywidualnie.
 5. Osoba zgłaszająca chęć uczestnictwa w wydarzeniu deklaruje prawdziwość wszystkich danych podanych podczas rejestracji konta w systemie wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych przez pracowników RCIiTT w zakresie określonym w pkt. 6.
 6. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji nie będą udostępniane osobom trzecim. Dane te będą przetwarzane przez pracowników RCIiTT tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji uczestników wydarzenia i jego prawidłowej organizacji oraz w celu promocji usług RCIiTT.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z poźn. zm. ).
 8. Osoba biorąca udział w wydarzeniach organizowanych przez RCIiTT wyraża zgodę na wykorzystywanie zdjęć i materiałów filmowych z danego wydarzenia zawierających jej wizerunek do celów związanych z działalnością centrum.
 9. Akceptacja zgłoszeń dokonywana jest przez pracowników RCIiTT zgodnie z kryteriami rekrutacji określonymi na stronie internetowej www.innowacje.zut.edu.pl oraz potwierdzana jest wiadomością e-mail.
 10. Uczestnik wydarzenia jest zobowiązany poinformować organizatora o ew. rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu najpóźniej na 1 dzień roboczy przed wydarzeniem.
 11. W przypadku niepoinformowania organizatora o rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej na 1 dzień roboczy przed wydarzeniem, RCIiTT zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji zgłoszenia danej osoby w kolejnych wydarzeniach.